Food Truck

รถ Food Truck มังกรฟ้า รถคันนี้จะเป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้มากมาย มุ่งเน้นในการประหยัดพลังงาน สร้างรายได้ตลอดเวลา เป็นรถที่จะสามารถหารายได้ทั้งยามเปิดและยามปิด สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการที่เห็นโอกาสและนำ มังกรฟ้า Food Truck ไปใช้ประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังมีกองทุนสนับสนุนที่เป็นช่องทางให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ เพื่อช่วยส่งต่อโอกาส สร้างอาชีพ ให้คนเหล่านั้นอีกด้วย